Fatih Projesi Makaleler

FATİH projesi üzerine yazılmış tüm makalerler…

M1-Bir Teknoloji Politikası Olarak FATİH Projesinin Başarılı olması için yapılması gerekenler-bir durum-analizi

M2-Teknoloji-Zengin Bireysel Öğrenme Ortamlarının Fatih projesindeki yeri

M3-eğitimde fatih projesinin Öğretmenlerin Yeterlik Durumları Açısından İncelenmesi

M4-FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi- Öğretmen Görüşleri

M5- Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz-yeterlikleri

M6-Öğretmen ve Öğrencilerin Tablet Bilgisayar Kullanımında Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

M7-Okul Yöneticilerinin FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecine İlişkin Görüşleri

M8-Fırsatları artırma teknolojiyi iyiliştirme fatih projesi

M9-Eğitimde fatih projesinin sağlanması öngörülen fayda ve sosyal etkileri

M10-Fatih projesinin üniversiyteler yüzü

M11-FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme M12-Öğretmen Adaylarının FATİH projesi hakkında görüşleri

M13-Milli Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Sonuçları-Velilerin Bakış acısından fatih projesinin pilot uygulmasının değerlendirilmesi

M14-FATİH Projesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin incelenmesi(eskişehir ili örneği) M15-Fatih Projesinin Okul Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi

M16-Bilişim Teknolojilerinin Eğitime Kaynaştırılması- Önem- Engeller ve Ülkemizde Gerçekleştirilen Projeler

M17-Vizyon 2023 Strateji Belgesi ve Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi- Karşılaştırmalı Bir İnceleme

M18-Ortaöğretim Okullarında Cinsiyet Farklılıklarının,Fizik Dersinde İnteraktif Ve Klasik Eğitiminde Başarısının Karşılaştırılması

M19-Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloi derslerindeki başarı ve tutuma etkisi

M20-2000-2010 Yılları Arasında Bilgisayar Teknolojileri ve Eğitimde Kullanımlarına Yönelik Yürütülen Hizmet İçi Eğitim Kursların İncelenmesi

M22-Akıllı Tahta Kullanımlı Mikro Öğretim Uygulamalarının Fen Bilgi öğretmen adaylarının akıllı tahta ve Akıllı Tahta Kullanıma Yönelik Algılarına Etkisi

M23-Bilgi toplumu olma yolunda öğretmenlerin teknoloji kullanımları

M24-Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz-yeterlikleri

M25-dünyada ve türkiyede bilgisayar destekli öğretim tarihi gelişim

M26-Eğitim sistemindeki inovatif değişimlere yönelik ilköğretim okul yöneticilerinin görüşleri-gaziantep ili örneği

M27-Eğitim Teknolojileri Seçimi Örnekleri

M28-E-Kitap Teknolojisi ve Kullanımı

M29-Etkileşimli Beyaz Tahtalar İçin Arayüz Tasarımı ve İçerik geliştirme-milli eğitim bakanlığı coğrafya dersi örneği

M30-fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi politika analizi ve önerileri

M31-Etkileşimli Tahta Kullanımının Avantajları ve Dezavantajlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

M32-Fatih Projesi Kapsamında Öğretmen, Öğrenci ve Veli koordinasyonu ve bilgisayar okuryazarlık düzeyleri

M33-Fatih Projesi Sürecinde Sınıf Öğretmeni Adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarının incelenmesi -kilis 7 aralık üniversitesi örneği

M34-FATİH Projesine Yönelik Görüşleri Değerlendirme Ölçeği-Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması

M35-Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayarların Derslerde Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi- Giresun İli Örneği

M36-İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Durumu

M37-okullarda teknoloji kullanımı ile beşeri altyapı arasındaki ilişkilerin incelenmesi

M38-Ogretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının ve Oz-Yeterlik Algılarının ve Bilgisayar Destekli Egitim Yapmaya Yonelik Tutumlarının Bazı Degiskenler Acısından İncelenmesi

M39-Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Kullanımı –2005-2011 Yıllarının karşılaştırılması

M40-Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme durumları-Fatih projesi örneği

M41-öğretmenlerinin bilişim teknolojileri cihazlarının eğitsel bağlamda kullanına ve eğitimde fatih projesine yönelik görüşleri-sincan il genel meclisi örneği

M42-Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutum ve Davranışları

M43-Türkçe Dersinde “Tablet Pc Pilot Uygulaması”Yla Öğretim Gören Öğrencilerin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Çalışması

M44-Tablet Bilgisayarların Fen Ve Teknoloji Derslerinde Kullanılmasıyla İlgi Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi

M45-Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı-fatih projesi değerlendirmesi

M46- Bir Teknoloji Politikası Olarak-FATİH Projesinin Başarılı Olması İçin Yapılması Gerekenler Bir Durum Analizi Çalışması

M47-sosyal bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşleri-diyarbakır il örneği

M48- Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı FATİH Projesi Değerlendirmesi

M49-Yönetici ve Öğretmenlerin Eğitimde Fatih Projesinin Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri (Antalya İli Muratpaşa İlçesi Örneği)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir